Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Regulamentului privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari

Denumirea organizației contractante: AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS)

Sediul organizației contractante: or. Criuleni, str. Păcii nr. 43 raionul Criuleni, MD-4801, Republica Moldova, office@fcps.md, web: www.fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, Manager de proiect AO FCPS, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari”.

Locul de realizare: AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: iulie-octombrie 2021.

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special pentru persoanele cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, consfințite prin lege.

Cerințele față de serviciile solicitate:

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilorDescrierea serviciilorNumărul experți/durata
Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari.Metodologia: La elaborarea documentului intern ”Regulamentul privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborare a documentului intern și va realiza următoarele acțiuni: Analiza contextului organizației privind prestarea serviciilor  care să asigure acesul la justiție a femeilor și bărbaților cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari”.Colectarea informației necesare pentru elaborarea regulamentului,  cu referire la identificarea, asistența, referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari”.Elaborarea și corelarea prevederilor  Regulamentului cu politicile existente în organizație.Consultarea Regulamentului  elaborat cu echipa AO FCPS.Ajustarea Regulamentului conform recomandărilor și sugestiilor. Prezentarea documentului elaborat în varianta finală.1 expert(ă) pe o durată de 10 zile lucrătoare în intervalul luni iunie 2021

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie-octombrie 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe față de expert(ă):                                                             

 • Diplomă universitară în domeniul juridic, administrare publică, științe politice, managementul proiectelor;
 • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații non-guvernamentale sau instituții publice în care a activat în cadrul  Programelor/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță și referire și/sau de litigare strategică a persoanelor din grupuri vilnerabile sau marginalizate;
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești, gestionarea proiectelor de asociații obștești, cunoștințe privind organizarea serviciului de consultanță, asistență juridică și/sau de litigare strategică în cadrul organizațiilor obștești;
 • Abilități de analiză și de elaborare a politicilor/documente organizaționale, instrumente cu privire la prestarea serviciilor de consiliere, consultanță și referire ie în special al organizațiilor necomerciale;
 • Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
 • Capacitate de respectarea a termenilor limită;
 • Abilități analitice;
 • Rezident al Republicii Moldova
 • Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului Regulamentului privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari, va fi executată de către expert(ă) în termen de 3,5 luni de la data încheierii contractului.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie-octombrie 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat (Regulamentului privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari), urmează să aibă loc nu mai târziu de 20 octombrie 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final, ”Regulamentului privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari”, va fi în limba română.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Structura unei oferte:

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________

adresa: ______________________________________________________________________________________________

Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

#Numele, prenumele expert(ului/ei)Denumirea serviciilorUnitateTotal unitățiCost unitate, LeiTotal, Lei
1. Servicii de elaborare a documentului intern  ”Regulamentul privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari.”zile10 zile  

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

1.CV-ul actualizat cu indicarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;

2. Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;

3. Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului (Ofertei financiare) vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

–  Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;

–  Cunoașterea specificului activității în asociații obștești;

–  Cunoașterea specificului lucrului cu persoanele vulnerabile și  persoanele supuse violenței în familie;

–  Metodologia propusă în elaborarea Regulamentului;

–  Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea organizației  FCPS pentru a asigura comunicarea activă cu expertul în vederea elaborării Regulamentului privind identificarea, asistarea și referirea cazurilor pentru femeile și bărbații cu dizabilități și/sau supuși violenței în familie din raioanele Criuleni și Dubăsari.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție expert în elaborare regulamentului

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 15 iunie 2021, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail:office@fcps.md, persoana de contact Cazacu Ina.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media