Concurs pentru angajarea unui/unei consultant(ei) jurist(e) specializat/e în analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților

Invitație la concurs

pentru angajarea unui/unei consultant(ei) jurist(e) în vederea elaborării Raportului privind analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”

Denumirea organizației contractante: AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS)

Sediul organizației contractante: str. 31 august 1989, nr. 112, or. Criuleni, MD-4801, Republica Moldova

web: www.fcps.md, e-mail: office@fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, Manageră de proiect, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul achiziției: Servicii de elaborare a Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”.

Locul și modalitatea de realizare: sediul AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, precum și comunicare online a membrelor echipei și experți (consultanți) responsabili de elaborarea Raportului.

Limba de lucru: Limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: 01 mai – 10 iulie 2022

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” (FCPS) în calitate de organizație beneficiară a Proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special al persoanelor cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și în unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților lor de revendicare a drepturilor, consfințite prin lege.

Cerințele față de serviciile solicitate:

Expertul/a selectat/ă va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilorDescrierea serviciilorNumărul experți/durata
Servicii de elaborare a Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”.  Metodologia: La elaborarea Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente” va fi aplicată o metodologie elaborată de expert/ă. Expertul/a selectat/ă va fi responsabil/ă de întreg proces de elaborarea Raportului ”Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”.   Acțiunile planificate în acest proces sunt: Elaborarea, discutarea și aprobarea cu organizația FCPS a metodologiei de evaluare a situației existente;Evaluarea documentelor politicelor/practicilor,  existente /aplicate  la nivel regional, coroborate cu cele național, internațional și sectorial relevante elaborării raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”;Colectarea informației relevante; Realizarea întâlnirilor în teritoriu și on-line și colectarea informațiilor în raioanele Criuleni și Dubăsari, la necesitate;Elaborarea Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente” și formularea recomandărilor, în conformitate cu metodologia aprobată și coordonarea raportului cu factori interesați din organizația AO „FCPS” și din alte instituții publice, la necesitate; Prezentarea Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”, co-participativ cu experta responsabilă din cadrul AO „FCPS” la ședința Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Criuleni;Colectarea recomandărilor primite în cadrul ședinței/lor Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Criuleni;Îmbunătățirea conținutului raportului, ca urmare a ședinței/lor Platformei, după caz.10 zile lucrătoare în perioada 10 mai – 20 iunie 2022

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada 10 mai – 20 iunie 2022, în această perioadă, expertul/a va fi contractat/ă pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor urmează să fie semnat nu mai târziu de 20 iunie 2022.

Cerințe față de expert/ă:

 • Diplomă universitară în domeniul drept, administrație publică, științe politice;
 • Cel puțin 5 ani de experiență (probată) în elaborarea de rapoarte ce țin de accesul la justiție;
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.), domeniul drepturilor omului, mecanismelor naționale și internaționale în domeniul apărării drepturilor omului;
 • Cunoașterea excelentă a limbii române;
 • Abilități de analiză;
 • Comunicare eficientă atât în scris, cât și oral;
 • Responsabilitate.

Responsabilitățile expertului/ei:

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Livrarea produsului în termenul stabilit.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

Fiecare participant/ă la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Ofertantul/a va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi ce atestă faptul că serviciile prestate anterior corespund condițiilor similare celor solicitate în prezenta invitație la concurs.

Structura unei oferte:

Numele, prenumele expertului/ei: _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: __________________________, adresa: _______________________,valoarea totală a ofertei: ____________________________________________________________valută națională (Lei moldovenești).

#Numele, prenumele expertului/eiDenumirea serviciilorUnitateTotal  unitățiCost unitate, LeiTotal, Lei
1 Servicii de elaborare a Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”.zile10 zile  

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți Metodologia de elaborare a Raportului „Analiza practicilor și politicilor locale privind accesul la justiție a femeilor și bărbaților din raioanele Criuleni, Dubăsari și unele localități din stânga Nistrului, în contextul barierelor teritoriale existente”, în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

 1. CV, cu indicarea link-urilor la lucrări elaborate/servicii prestate sau alte surse care demonstrează experiența;
 2. Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicantul/a consideră că este candidatul/a  potrivit/ă pentru elaborarea Raportului (indicarea în scrisoare a două persoane de referință, cu date de contact);
 3. Diploma de studii superioare și postuniversitare (după caz).

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

În vederea realizării serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un/o expert/ă.

Criteriile de evaluare vor consta în: 

a) Evaluarea tehnică (60%) – experiența/expertiza dovedită;

b) Evaluarea financiară (40%).

În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expertul/a selectat/ă vor fi desemnate din cadrul organizației AO „Fiecare Contribuie pentru Schimbare” două persoane, experta preselectată din cadrul organizației și managera de proiect.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final, conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de prestări-servicii.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajuluiConcurs de achiziție a serviciilor de elaborare a Raportului acces la justiție”.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 6 mai 2022, ora 17.00

Dosarele expediate după expirarea termenului limită nu vor fi analizate.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

*Evaluarea dosarelor primite se va face cu respectarea principiului confidențialității şi al egalității de șanse. Vor fi contactate şi invitate la interviu doar persoanele care îndeplinesc cerințele menționate mai sus.

Pentru detalii suplimentare, contactați pe Ina Cazacu, persoana de contact la nr. de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail: office@fcps.md.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media