Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Regulamentului privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale

Denumirea organizației contractante: AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin (FCPS)

Sediul organizației contractante:, or. Criuleni, str. Păcii nr. 43, raionul Criuleni, MD-4801, Republica Moldova, office@fcps.md, web: www.fcps.md

Persoana de contact: Cazacu Ina, Manager de proiect AO FCPS, tel: (+373) 69062551, e-mail: inacazacu@fcps.md

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale”.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: iulie-august 2021.

Context: Proiectul „Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” este implementat de AO Femeia și Copilul-Protecție și Sprijin în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul Parteneriate locale pentru un acces mai bun la justiție” are drept scop să contribuie la îmbunătățirea accesului la justiție pentru persoanele din grupuri vulnerabile, în special pentru persoanele cu dizabilități și persoane supuse violenței în familie, care locuiesc în comunitățile din raioanele Criuleni, Dubăsari și din unele localități din stânga Nistrului, în vederea creșterii abilităților și participării lor la revendicarea drepturilor, consfințite prin lege.

Cerințele față de serviciile solicitate:

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilorDescrierea serviciilorNumărul experți/durata
Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale”Metodologia: La elaborarea documentului intern Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv  instituțiile locale”. Acțiunile planificate în acest proces sunt: Analiza contextului organizației în domeniul asistenței beneficiarului (categorii de beneficiari, domenii de asistență, parteneri de comunicare, servicii de suport, inclusiv pe dimensiunea accesului la  justiție.Colectarea informației necesare pentru elaborarea regulamentului,Elaborarea și corelarea prevederilor  Regulamentului cu politicile existente în organizație.Consultarea regulamentului  cu echipa AO FCPS.Ajustarea Regulamentului conform recomandărilor și sugestiilor. Prezentarea documentului elaborat în varianta finală.1 expert(ă) pe o durată de 8 zile lucrătoare în perioada – iulie-august 2021

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie-august 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 8 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.

Cerințe față de expert(ă):

  • Studii superioare complete în domeniul socio-uman, domeniul juridic, jurnalism, administrare publică, științe politice, managementul proiectelor;
  • Experiență în elaborare de documente de politici în cadrul ONG;
  • Experiență de lucru de cel puțin 3 ani în organizații non-guvernamentale sau instituții publice în care a activat în cadrul  Programelor/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță, referire și/sau de litigare strategică a persoanelor din grupuri vilnerabile sau marginalizate sau specialist în comunicare și relații cu publicul;
  • Flexibilitate, punctualitate și responsabilitate;
  • Capacitate de respectarea a termenilor limită;
  • Abilități analitice;
  • Rezident al Republicii Moldova.

Responsabilitățile expert(ului/ei):

  • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
  • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale va fi executată de către expert(ă) în termen de cel mult 2 luni de zile de la data încheierii contractului.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada iulie-august 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 8 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate.

Actul de primire-predare a serviciilor și predarea documentului elaborat (Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale) urmează să aibă loc nu mai târziu de 31 august 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final, ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale” va fi în limba română.

Conținutul dosarului de participare la concurs:

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Structura unei oferte:

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________

adresa: ______________________________________________________________________________________________

Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

#Numele, prenumele expert(ului/ei)Denumirea serviciilorUnitateTotal unitățiCost unitate, LeiTotal, Lei
1 Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale”zile8 zile  

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

• CV-ul actualizat, cu indicarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;

• Scrisoare de motivare care va conține și o schemă a metodologiei de lucru;

• Oferta financiară, care va include doar costul final pentru produs.

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

–  Experiență în domeniul relevant poziției anunțate;

–  Cunoașterea specificului activității în asociații obștești;

–  Cunoașterea specificului lucrului cu persoanele vulnerabile;

–  Metodologia propusă în elaborarea Regulamentului;

–  Oferta financiară.

În procesul de prestare a serviciilor de consultanță va fi delegată o persoană responsabilă din partea organizației  FCPS pentru a asigura comunicarea activă cu expertul în vederea elaborării Regulamentului privind mecanismul de interacțiune și comunicare cu beneficiarii organizației, inclusiv instituțiile locale.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică office@fcps.md cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție – expert în elaborare regulamentului”

Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 15 iunie, ora 16.00. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 069062551 sau la adresa de e-mail:office@fcps.md, persoana de contact Cazacu Ina.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media