Mare atenție! Angajăm companie de audit!

A.O. „Fiecare Contribuie pentru Schimbare”, organizaţie necomercială, fondată cu scopul de a contribui la îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități și a dezvolta comunitățile în spiritul incluziunii, anunță concurs deschis de oferte pentru achiziția serviciilor de audit general al Asociației pentru anul 2023.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform Termenilor de Referință descriși în prezentul Anunț și în baza contractului de prestare servicii pentru perioada solicitată.

TERMENII DE REFERINȚĂ

Obiectul auditului:

Compania de audit selectată va efectua auditul general anual al Asociației pentru perioada 01.01.2023 – 31.12.2023. Asociația a implementat 12 proiecte pentru anul 2023, cu o valoare totală a fondurilor în medie de circa 6 mln MDL.

Raportul de audit (opinia auditorului) trebuie să corespundă prevederilor Standardelor Internaționale de Audit (ISA 700) și să conțină note cu referire la respectarea instrucțiunilor de raportare financiară convenite între Asociație și donatori.

Auditul pentru anul 2023 urmează a fi desfășurat în perioada 29 ianuarie – 20 martie 2024. Raportul de audit al programului Asociației în limbile română și engleză, precum și versiunea electronică a acestora (în format pdf şi word) vor fi prezentate până la 25 martie 2023. Compania de audit va avea acces la toate documentele și actele contabile în ceea ce privește procedura de alocare, gestionare și raportare a proiectelor. AO FCPS va asigura sprijinul și spațiul necesar pentru auditor în vederea facilitării procesului de audit.

Sarcini tehnice ale auditorului/ auditoarei:

 • Efectuează auditul general al Asociației pentru anul 2023, în conformitate cu Instrucțiunea de audit a finanțatorului programului (va fi pusă la dispoziție la socilitare).
 • Elaborează Raport de audit și scrisoare către management.

Cerințe față de Raportul de audit:

 • Opinia de audit va fi exprimată în conformitate cu ISA 700. Raportul de audit va conține situațiile financiare, inclusiv notele pe proiecte și scrisoarea către management.
 • Raportul de audit, verificat și semnat de auditorul responsabil (trebuie să fie inclus numele, prenumele și poziția auditorului calificare și licențiere) va fi prezentat Asociației conform termenilor indicați la compartimentul „Obiectul auditului”.
 • Raportul de audit va fi prezentat în limbile română și engleză, în două exemplare. Raportul poate fi semnat electronic.

Scrisoarea către management: Pe lângă raportul de audit, auditorul va pregăti o scrisoare către management, în care va include concluzia de audit privind: punctele slabe identificate și evaluarea riscurilor; abaterile cuantificate în sume exacte, în cazul în care acestea există; recomandările auditorului pentru a corecta devierile depistate.

Conținutul ofertei:

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

 1. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu (exprimată în ani, inclusiv referințe cu privire la proiecte finanțate de organizații internaționale auditate) și argumentarea motivației selectării acesteia. Se vor indica datele de contact ale companiei (denumirea ofertantului/ ofertantei, numărul de contact, adresa electronică, nume prenume director).
 2. CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale auditorului. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.
 3. Oferta financiară, cu indicarea prețului serviciilor de audit în MDL, inclusiv TVA, și a perioadei exacte de efectuare a auditului, cu respectarea termenelor indicate mai sus. Prețurile, indicate în ofertă, vor fi fixe şi nu vor putea fi schimbate pe durata contractului.
 4. Licența pentru activitatea de audit (copia). Certificate considerate relevante de ofertant/ă a fi prezentate.
 5. Declarația privind conflictul de interese. În cazul în care există un conflict de interese, real sau potențial cu conducerea Asociației (directoarea executive, președintele și Consiliul de administrare), compania se obligă să-l declare în baza unei declarații completate în formă liberă

Criteriile de selectare:

 1. Experiență în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experiență în auditarea organizațiilor necomerciale din Republica Moldova;
 2. Calificarea auditorului/ auditoarei care va efectua auditul (minim 5 ani de experiență);
 3. Prețul total al serviciilor pentru auditul efectuat si perioada propusă pentru efectuarea a auditului;
 4. Imaginea și reputația companiei.

Oferta urmează a fi datată și semnată de către ofertant/ă și expediată prin e-mail la adresa office@fcps.md sau depusă direct la oficiul Asociației, str. 31 august 1989 nr. 112, or. Criuleni, în plic sigilat, cu indicarea denumirii ofertantului/ ofertantei.

Data depunerii ofertei până pe 21 decembrie 2023, ora 23.59. 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 068479900 sau la adresa de e-mail: marianagrajdian@fcps.md, persoana de contact – Mariana Grajdian, manageră financiară.

Ofertele care nu respectă condițiile din anunț și termenii de referință, nu vor fi luate în considerație.

© 2021. All rights reserved. Crafted with ♥ by Purple Media